Thông tin nhà tài trợ

  • VECO Việt Nam

    Thứ Tư, 16/05/2012

    VECO Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững vì mục tiêu tăng thu nhập cho các nông hộ quy mô nhỏ. Hiện tại VECO Việt Nam có tổng số 20 nhân viên làm việc tại Hà Nội và các điểm dự án VECO Việt Nam đang tổ chức thực hiện các dự án về phát triển chuỗi nông nghiệp bền vững quy mô nhỏ.

  • Tổ chức CHF tại Việt Nam

    Thứ Tư, 16/05/2012

    CHF is a non-profit organization dedicated to enabling poor rural communities in developing countries to attain sustainable livelihoods. That’s our mission. However, those words don’t express all that we bring to it — the passion for change, the determination to produce visible results, and the commitment to ensure that every single person who has anything to do with a community has the opportunity to make it a better one.

Video Xem thêm