Thông báo

Thông báo liên lạc
Thứ Sáu, 15/06/2012
Hiện nay, CCDC đang liên lạc với các tổ chức thành viên để gửi tài liệu hướng dẫn sử dụng trang web và cấp quyền đăng nhập của thành viên. Các anh chị ở tổ chức nhận được thư của CCDC xin liên lạc để xác nhận địa chỉ email nhận tài khoản và mã đăng nhập. Tuy nhiên, có một số địa chỉ email không gửi được, các anh/chị theo dõi danh sách, chủ động liên lạc nhận tài liệu. Danh sách các địa chỉ email không gửi được CCDC liệt kê dưới đây.
ctd.vngo@gmail.com
trungtamvinong@gmail.com
lanhuong.cephad@org.vn
ppc-hatinh@hn.vnn.vn
ttgdskd@hn.vnn.vn
ccd_dbp@vnn.vn
cda.vngo@vnn.vn
ped@vnn.vn (full)
vacvina-prost@vnn.vn (full)
rdpr_qbinh@vnn.vn; Failed; 5.2.2 (mailbox full)
<khoi200885@yahoo.com.vn>:This user doesn't have a yahoo.com.vn account
afc-csdp@vnn.vn; Failed; 5.2.2 (mailbox full)
hndhoabinh_hb@vnn.vn; Failed; 5.2.2 (mailbox full)
rdp@vnn.vn; Failed; 5.2.2 (mailbox full)
cenford@vnn.vn; Failed; 5.2.2 (mailbox full)
vusta_hatinh@yahoo.com
thievu46@yahoo.com
<kbtuanclbth@yahoo.com>:
<vac123.thanhhoa@yahoo.com>:
s-code@fpt.vn
csbt@fpt.vn
light@fpt.vn
<nndlnth@yahoo.com>:
<saobang2001@yahoo.com>
lehongson2604@gmail.com.vn
Bình luận 0 Bình luận

Video Xem thêm