Thành viên và quy định

Các quy định về sự tham gia của các tổ chức thành viên Mạng
Thứ Ba, 08/05/2012
Mạng CIFPEN hoan nghênh sự tham gia của tất cả các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam có cùng mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực và ủng hộ cho các mục tiêu của Mạng.
1. Tiêu chuẩn tham gia CIFPEN:
- Là tổ chức xã hội dân sự Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực giảm nghèo và an ninh lương thực
- Tự nguyện tham gia
- Ủng hộ các mục tiêu của Mạng
- Tuân thủ quy chế hoạt động của Mạng và tích cực tham gia trong các hoạt động chung của Mạng
2. Thủ tục tham gia:
- Tổ chức mong muốn tham gia liên hệ lấy mẫu đơn và điền đầy đủ thông tin vào đơn xin gia nhập Mạng và gửi cho Điều phối viên; gửi kèm theo bản giới thiệu về tổ chức (bổ sung mẫu đơn vào đường link)
- Ban điều hành xét duyệt đơn đăng ký tham gia, nếu được chấp thuận thì BĐH sẽ ra quyết định kết nạp thành viên và trả lời tổ chức có nguyện vọng tham gia.
3.Tư cách thành viên:
Tự nguyện không tiếp tục tham gia Mạng:
Tổ chức thành viên sẽ thông báo cho Trưởng ban điều hành bằng văn bản khi tự nguyện không tiếp tục tham gia Mạng CIFPEN. Ban điều hành sẽ xét đơn và ra quyết định bãi miễn tổ chức thành viên và trả lời tổ chức có nguyện vọng không tiếp tục tham gia Mạng.
Bãi miễn tư cách thành viên:
Ban Điều hành sẽ bỏ phiếu đồng thuận bãi miễn tư cách thành viên của một tổ chức trong các trường hợp sau:
- Tổ chức bị giải thể; hoặc
- Không tuân thủ đúng quy chế của Mạng; hoặc
- Có các hoạt động trái với các mục tiêu của Mạng và làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của Mạng.Trong trường hợp này, BĐH sẽ thông báo cho tổ chức trước 3 tháng, trước khi BĐH ra quyết định bãi miễn tư cách thành viên của tổ chức.
 4. Quyền lợi và nghĩa vụ:
Quyền lợi:
Được tham gia các hoạt động của Mạng, bao gồm:
- Được tạo cơ hội tiếp xúc với các nhà tài trợ thông qua Mạng;
- Thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các dự án của Mạng;
- Tham gia các khoá tập huấn do Mạng tổ chức;
- Tham gia các buổi họp/hội thảo, tham quan và các diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm do Mạng tổ chức;
- Tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, vận động chính sách, xây dựng các mô hình điển hình và các hoạt động hiện trường khác;
- Tham gia vào các buổi hội thảo và tiếp xúc với các cơ quan Chính phủ do Mạng tổ chức;
- Đăng tải các hoạt động và hình ảnh của tổ chức mình thông qua các kênh thông tin truyền thông của Mạng (Website, một số ấn phẩm xuất bản của Mạng và danh bạ các tổ chức hoạt động vì an ninh lương thực và giảm nghèo…vv);
- Được cung cấp bản tin nội bộ và các tài liệu khác của Mạng;
- Có cơ hội được cập nhật thông tin hoặc tham gia các hoạt động quốc tế về an ninh lương thực và giảm nghèo;
Nghĩa vụ:
- Cử ít nhất 01 cán bộ đại diện cho tổ chức tham gia tích cực các hoạt động chia sẻ thông tin của Mạng;
- Tuân thủ các quy định và quy chế của Mạng;
- Tham gia đầy đủ, trách nhiệm và thường xuyên đóng góp ý kiến về các hoạt động và phát triển Mạng;
- Báo cáo cho Ban Điều hành về các hoạt động được thực hiện trên danh nghĩa đại diện cho Mạng;
- Sẵn sàng cung cấp tư liệu và chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức trong Mạng;
- Đóng đầy đủ phí hội viên;
Sẵn sàng đóng góp hỗ trợ kỹ thuật/nhân lực/vật lực xây dựng Mạng
Bình luận 0 Bình luận
Tin khác

Video Xem thêm