Thông tin nhà tài trợ

VECO Việt Nam

Thứ Tư, 16/05/2012

VECO Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững vì mục tiêu tăng thu nhập cho các nông hộ quy mô nhỏ. Hiện tại VECO Việt Nam có tổng số 20 nhân viên làm việc tại Hà Nội và các điểm dự án VECO Việt Nam đang tổ chức thực hiện các dự án về phát triển chuỗi nông nghiệp bền vững quy mô nhỏ.

Cơ hội nhận tài trợ

Dự án "Tăng cường Năng lực cho các VNGOs nhằm phát triển toàn diện có sự tham gia"

Thứ Năm, 31/10/2013

Dự án "Tăng cường Năng lực cho các VNGOs nhằm phát triển toàn diện có sự tham gia" là Hoạt động hợp tác và hỗ trợ quan trọng của Tổ chức CHF-Canada, do ĐSQ Ai-len/ Quỹ Irish Aid tài trợ nhằm Nâng cao năng lực cho Mạng CIFPEN với trọng tâm thúc đẩy An ninh Lương thực và Giảm nghèo.

Video Xem thêm