Lịch sử hình thành - phát triển

Lược sử hình thành và phát triển
Thứ Ba, 08/05/2012
Tháng 12 năm 2002 Mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự vì an ninh lương thực và giảm nghèo do Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đứng đầu được thành lập. Các thành viên của Mạng là các TCPCP Việt Nam hoạt động trên các lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, y tế, giáo dục và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.Ảnh lễ khởi động dự án

Năm 2005, được tài trợ bởi EC thông qua tổ chức Action Aid làm cơ quan quản lý và CARE quốc tế, Nhóm các tổ chức Xã hội dân sự vì An ninh Lương thực và Giảm nghèo (CIFPEN) được thành lập dựa trên nền tảng của một nhóm công tác bao gồm các Tổ chức phi chính phủ của Việt Nam (VNGOs) ) đứng đầu là CISDOMA. Các thành viên của CIFPEN hoạt động trong các lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, sức khoẻ, giáo dục và bảo tồn. Hợp tác, cộng tác qua lại và chia sẻ thông tin là những nhân tố then chốt trong hoạt động của CIFPEN. Bên cạnh những đóng góp tích cực xoá đói giảm nghèo một cách độc lập vào công cuộc này của quốc gia, CIFPEN đã phát triển nhiều hoạt động hợp tác ban đầu hiệu quả giữa các tổ chức thành viên.
Mạng CIFPEN là mạng duy nhất của các CSOs trong nước hoạt động trên lĩnh vực An ninh lương thực và giảm nghèo tại Việt Nam. CIFPEN và các thành viên của mình đã thành công trong việc thực hiện nhiều hoạt động ở cả cấp cộng đồng và quốc gia, xây dựng năng lực cho các thành viên CIFPEN và nhiều tổ chức khác, liên kết các hoạt động liên quan đến vận động chính sách theo hướng có lợi cho người nghèo. Năng lực của mạng CIFPEN cũng như của các thành viên đã được tăng cường từ nguồn lực ban đầu của 28 tổ chức thành viên năm 2005, đến nay (2012) đã có 47 tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực phát triển nông thôn, nông nghiệp và lâm nghiệp, sức khoẻ, giáo dục, y tế  và các vấn đề liên quan tới quyền của phụ nữ.
Hoạt động của CIFPEN được đánh giá là có hiệu quả , đã tạo ra nền tảng cho các tổ chức Xã hội dân sự và các mạng khác tham gia vào đối thoại chính sách với Chính phủ và các nhà tài trợ trong công cuộc phát triển ở Việt Nam, đặc biệt là các vấn đề có liên quan tới An ninh lương thực. Sự thành lập và hoạt động của mạng CIFPEN này cũng đã khởi đầu thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức Xã hội dân sự vào nền dân chủ và sự nghiệp phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên như đã thấy, các hoạt động liên quan cần phải được tăng cường để đóng góp tích cực và mạnh mẽ hơn vào các Chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới.
Bình luận 0 Bình luận
Tin khác

Video Xem thêm