Giới thiệu thành viên

Danh sách thành viên

Thứ Sáu, 15/06/2012

Đến tháng 10 năm 2012, Mạng CIFPEN có 48 thành viên. Dưới đây là danh sách tên các tổ chức, tên viết tắt, địa chỉ, điện thoại và các thông tin cập nhật.

Thành viên và quy định

Các quy định về sự tham gia của các tổ chức thành viên Mạng

Thứ Ba, 08/05/2012

Mạng CIFPEN hoan nghênh sự tham gia của tất cả các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam có cùng mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực và ủng hộ cho các mục tiêu của Mạng. 1. Tiêu chuẩn tham gia CIFPEN: - Là tổ chức xã hội dân sự Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực giảm nghèo và an ninh lương thực - Tự nguyện tham gia - Ủng hộ các mục tiêu của Mạng - Tuân thủ quy chế hoạt động của Mạng và tích cực tham gia trong các hoạt động chung của Mạng

Giới thiệu chung

-----------

Thứ Ba, 08/05/2012

Mạng An ninh lương thực và giảm nghèo (CIFPEN) được phát triển trên cơ sở một Nhóm làm việc của các Tổ chức Phi Chính phủ Việt Nam thành lập từ tháng 12 năm 2002 do Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế - xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đứng đầu. Các thành viên của CIFPEN là các TCPCP Việt Nam hoạt động trên các lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, y tế, giáo dục và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Nhóm hoạt động trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau và chia sẻ thông tin. Bên cạnh

Cơ cấu tổ chức - điều hành

Cơ cấu tổ chức và điều hành của Mạng CIFPEN

Thứ Ba, 08/05/2012

Hiện nay,Ban điều hành Mạng CIFPEN gồm: Chủ tịch Mạng Cifpen: Ông Phạm Văn Thành, GĐ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD) Phó Chủ tịch Mạng Cifpen: Ông Đỗ Đức Khôi, GĐ Trung tâm Dân số Môi trường và Phát triển (PED) Uỷ viên: Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế công cộng và Phát triển cộng đồng (CEPHAD) Uỷ viên: Ông Lê Đức Lưu, GĐ Trung tâm Tư vấn Truyền thông và Phát triển (CCDC)

Lịch sử hình thành - phát triển

Lược sử hình thành và phát triển

Thứ Ba, 08/05/2012

Tháng 12 năm 2002 Mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự vì an ninh lương thực và giảm nghèo do Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đứng đầu được thành lập. Các thành viên của Mạng là các TCPCP Việt Nam hoạt động trên các lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, y tế, giáo dục và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Năm 2005, được tài trợ bởi EC thông qua tổ chức Action Aid làm cơ quan quản lý và CARE quốc tế, Nhóm các tổ chức Xã hội dân sự vì An ninh Lương thực và Giảm nghèo (CIFPEN) được thành lập...

Video Xem thêm