Giới thiệu thành viên

  • Danh sách thành viên

    Thứ Sáu, 15/06/2012

    Đến tháng 10 năm 2012, Mạng CIFPEN có 48 thành viên. Dưới đây là danh sách tên các tổ chức, tên viết tắt, địa chỉ, điện thoại và các thông tin cập nhật.

  • Logo và đường link trang giới thiệu thành viên

    Thứ Sáu, 11/05/2012

    Xây dựng trang web cifpen.org trở thành cầu nối cho các tổ chức thành viên là một trong những mục tiêu của mạng CIFPEN. Để đạt được mục tiêu này, Ban điều hành đã đưa ra nhiều cách tiếp cận khác nhau. Trang giới thiệu logo của các tổ chức thành viên là một trong những cách tiếp cận đó. Một số tổ chức thành viên đã có trang web riêng của tổ chức mình. Bên cạnh đó, còn nhiều tổ chức khác chưa có điều kiện xây dựng cho mình một trang web để giới thiệu thông tin trên internet. Bấm vào logo, bạn sẽ tới trang web của tổ chức thành viên hoặc tới trang giới thiệu tổ chức đó.

Video Xem thêm