Cơ hội nhận tài trợ

Thông báo tuyển chọn tư vấn cá nhân
Thứ Bảy, 18/05/2013
Ban quản lý Dự án Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh thông báo tuyển chọn tư vấn cá nhân cho Dự án Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh. Tên các gói thầu thông báo đăng tuyển như sau:
- Gói 01.TV: Tập huấn nâng cao năng lực về lĩnh vực sản xuất giống lúa cho nông dân nam và nữ;
- Gói 02.TV: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông;
- Gói 03.TV: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác điều tra, quy hoạch;
- Gói 04.TV: Tập huấn cho cán bộ quản lý Hợp tác xã;
- Gói 05.TV: Tập huấn cho chủ các Trang trại;
- Gói 06.TV: Tập huấn Giám sát công trình xây dựng cho các Ban giám sát cộng đồng;
- Gói 07.TV: Tập huấn quy trình duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng quy mô nhỏ hỗ trợ phát triển nông nghiệp;
- Gói 10.TV: Tập huấn về Giám sát đánh giá và kỹ năng viết báo cáo cho cán bộ BQL Dự án và Tiểu ban quản lý Dự án;
- Gói 11.TV: Tập huấn lập kế hoạch có sự tham gia cho cán bộ cấp tỉnh và huyện;
- Gói 12.TV: Tập huấn cho giảng viên nòng cốt về Giới cho cán bộ Hội Phụ nữ, Sở Lao động thương binh và Xã hội;
- Gói 13.TV: Tập huấn cho giảng viên nòng cốt về môi trường cho cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Gói 14.TV: Tập huấn cập nhật và vận hành khung giám sát đánh giá kế hoạch 5 năm ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Gói 15.TV: Hỗ trợ, đổi mới phương pháp lập kế hoạch cho cán bộ ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Gói 17.TV: Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá.
Nguồn vốn do Tổ chức hợp tác phát triển quốc tê Canada (CIDA) tài trợ.
Ban quản lý dự án Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh thông báo mời các Tư vấn cá nhân quan tâm đến các gói thầu nêu trên liên hệ theo địa chỉ, điện thoại, email của Ban quản lý dự án từ ngày 15 đến ngày 27 tháng 5 năm 2013 để được cung cấp Điều khoản tham chiếu (TOR).
Thời gian nhận Hồ sơ đề xuất từ 17 giờ 30 ngày 15 tháng 5 năm 2013 đến 17 giờ 30 phút ngày 27 tháng 5 năm 2013.
Lưu ý: Hồ sơ đề xuất có thể được gửi trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến tại Văn phòng Ban quản lý dự án Phát triển nông nghiệp Hà. Ban quản lý dự án không nhận những Hồ sơ nộp sau 17 giờ 30 phút ngày 27 tháng 5 năm 2013.
- Địa chỉ: Số 70, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Điện thoại: 0393.686.578 Fax: 0393.696.577
- Email: phattriennongnghiep.hatinh@gmail.com

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 5 năm 2013
TM.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
Lê Trọng Kim

Tải file tại đây
Bình luận 0 Bình luận

Video Xem thêm