Cơ hội nhận tài trợ

Dự án "Tăng cường Năng lực cho các VNGOs nhằm phát triển toàn diện có sự tham gia"
Thứ Năm, 31/10/2013
Dự án "Tăng cường Năng lực cho các VNGOs nhằm phát triển toàn diện có sự tham gia" là Hoạt động hợp tác và hỗ trợ quan trọng của Tổ chức CHF-Canada, do ĐSQ Ai-len/ Quỹ Irish Aid tài trợ nhằm Nâng cao năng lực cho Mạng CIFPEN với trọng tâm thúc đẩy An ninh Lương thực và Giảm nghèo.

Trong năm 2011 và 2012, tổ chức CHF Canada phối hợp với CIFPEN và đơn vị điều phối CCRD xây dựng cũng như thực hiện Dự án "Tăng cường Năng lực cho các VNGOs nhằm phát triển toàn diện có sự tham gia". Dự án này được Quỹ Irish Aid tài trợ nhằm phát triển Đội ngũ chuyên gia nguồn của Mạng trong các lĩnh vực quan trọng liên quan tới sự phát triển bền vững của các đơn vị thành viên cũng như của Mạng CIFPEN. Ngoài việc cung cấp các chuyên gia đầu ngành về nâng cao năng lực như: Mr. Andres, Ms. Paula, Ms. Maria, Mr.Hoàng Vân… tổ chức CHF còn cung cấp những công cụ đánh giá hiệu quả về Thể chế, Giám sát & Đánh giá Dự án... 

   


Với cách tiếp cận “Đánh giá nhu cầu qua Đánh giá thể chế của 12 đơn vị thành viên”, thực hiện “Học kết hợp thực hành và Tập huấn trên hiện trường”, “cầm tay chỉ viêc đáp ứng đúng nhu cầu của mỗi tổ chức”, “Hỗ trợ các đơn vị thành viên thực hiệu các tiểu dự án”... Kết quả bước đầu từ sự nỗ lực của toàn thể Mạng với những hỗ trợ kỹ thuật của CHF (Báo cáo Dự án năm 2011, Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012) đang phản ánh những cải thiện đáng kể về năng lực của các thành viên nhằm thực hiện sứ mệnh đã cam kết của Mạng CIFPEN.


Bình luận 0 Bình luận

Video Xem thêm