Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG
Mạng An ninh lương thực và giảm nghèo (CIFPEN) được phát triển trên cơ sở một Nhóm làm việc của các Tổ chức Phi Chính phủ Việt Nam thành lập từ tháng 12 năm 2002 do Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế - xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đứng đầu. Các thành viên của CIFPEN là các TCPCP Việt Nam hoạt động trên các lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, y tế, giáo dục và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Nhóm hoạt động trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau và chia sẻ thông tin. Bên cạnh những đóng góp tích cực của từng tổ chức thành viên cho công cuộc xoá đói giảm nghèo của quốc gia, các thành viên đã bước đầu có những hoạt động mang tính chất phối hợp.
Đến nay, các hoạt động hợp tác và chia sẻ thông tin là những nhân tố then chốt trong hoạt động của Mạng CIFPEN. Bên cạnh những đóng góp một cách độc lập và tích cực vào công cuộc xoá đói giảm nghèo quốc gia, CIFPEN đã phát triển nhiều hoạt động hợp tác ban đầu hiệu quả và gắn kết các tổ chức thành viên trong việc thực hiện mục tiêu của Mạng CIFPEN là: Đưa tiếng nói và mối quan tâm của người nghèo tới các nhà hoạch định chính sách nhằm cải thiện các Chính sách liên quan, qua đó giảm nhẹ những khó khăn và cải thiện đời sống của họ.


1. SỨ MỆNH
Góp phần vào việc đảm bảo an ninh lương thực, giảm nghèo bằng cách tăng cường vai trò của xã hội dân sự thông qua liên kết và nâng cao năng lực cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này.

2. TẦM NHÌN
CIFPEN hướng tới một Việt Nam có nền nông nghiệp bền vững, anh ninh lương thực được đảm bảo và không còn nông dân đói nghèo; Mạng CIFPEN có cơ cấu tổ chức vững mạnh và là mạng lưới  thông qua đó các tổ chức Xã hội Dân sự có vai trò quan trọng trong vấn đề an ninh lương thực và giảm nghèo ở Việt Nam.

3. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA CIFPEN
Tăng cường năng lực và phối hợp giữa các tổ chức thành viên và các tổ chức dựa vào cộng đồng nhằm cung cấp tốt hơn các dịch vụ của mình cho người nghèo và những nhóm người thiệt thòi để giảm nghèo và an ninh lương thực cấp hộ gia đình;
Chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi thông tin giữa các tổ chức thành viên CIFPEN, các mạng lưới  xã hội dân sự khác và các cơ quan chức năng của chính phủ Việt Nam về các vấn đề liên quan đến an ninh lương thực và giảm nghèo;
Thúc đẩy đàm thoại với cơ quan chính phủ để đưa tiếng nói và mối quan tâm của người nghèo và những người bị thiệt thòi tới các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan chính phủ, đóng góp vào việc xây dựng và thực thi chính sách liên quan đến an ninh lương thực và giảm nghèo.

4. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA CIFPEN
Tất cả các hoạt động thực hiện đều tuân thủ theo luật pháp hiện hành của Việt Nam;
Các hoạt động của CIFPEN dựa vào nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, đồng thuận với tinh thần đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau.
CIFPEN hoan nghênh sự tham gia của các tổ chức dân sự ở Việt Nam vì mục đích giảm nghèo và an ninh lương thực, và mong muốn hợp tác với các tổ chức khác trong và ngoài nước.

Video Xem thêm